Az ORIGO Film Group Filmgyártó Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

 

Kérjük, figyelmesen olvassa el a Tájékoztatót annak érdekében, hogy megértse, hogyan kezeljük a személyes adatait és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos jogait. Természetesen nem minden helyzet vonatkozik feltétlenül Önre. Ez a Tájékoztató áttekintést ad minden olyan lehetséges helyzetről, amelyben együttműködhetünk. 

Amikor személyes adatokat oszt meg velünk, vagy személyes adatokat gyűjtünk Önről, az adatokat ezzel a Tájékoztatóval összhangban használjuk fel. Kérjük, figyelmesen olvassa el a jelen tájékoztatást és ha bármilyen kérdése vagy aggálya merülne fel a személyes adataival kapcsolatban, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a Tájékoztató végén található, a „Kapcsolat” pont alatt feltüntetett elérhetőségeink egyikén.

 1. A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA, HATÁLYA

 

A jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse az ORIGO Film Group Filmgyártó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: ORIGO Film Group Zrt. vagy Társaság) által alkalmazott adatvédelmi és -kezelési elveket, és a Társaság adatvédelmi és -kezelési politikáját, amelyet a Társaság, mint adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el.

 

A jelen Tájékoztató a Társaság által üzemeltetett honlapokon a felhasználók által megadott személyes adatok kezelésének elveit tartalmazza. Az egyéb személyes adat kezelésekről (munkavállalók és pályázók, üzleti partnerek kapcsolattartói adatainak kezelése, beléptető- és kamerarendszer működtetése) a Társaság más tájékoztatójában, szabályzatban vagy az adatfelvételkor adunk tájékoztatást az érintett számára. 

 

A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a Társaság különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) rendelkezéseit.

 1. MI TALÁLHATÓ A TÁJÉKOZTATÓBAN?


Rólunk
Alapfogalmak

Milyen adatokat gyűjtünk Öntől, és hogyan használjuk fel?

Hogyan gyűjtjük vagy fogadjuk az Ön adatait?

Ki férhet hozzá a személyes adataihoz?

Adatfeldolgozás, külső szolgáltatók és adattovábbítás

Mennyi ideig őrizzük az Ön személyes adatait?

Adatbiztonság

Hivatkozások külső webhelyekre és bejelentkezés közösségi hálózatokon keresztül

A közösségi média és a felhasználók által létrehozott tartalom

Az Ön jogai és választási lehetőségei

Kapcsolat és tájékoztatás a jogorvoslatról

Záró rendelkezések

 

RÓLUNK

A Társaság felelős az Ön által velünk megosztott személyes adatokért, az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok értelmében a Társaság „adatkezelő”.

Az adatkezelő adatai: ORIGO Film Group Filmgyártó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1151 Budapest, Felsőkert u. 9., nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszáma: 01-10-045812, képviseli: Kele Miklós, az Igazgatóság elnöke). Elérhetőségeit a Tájékoztató végén „Kapcsolat” pont alatt találhatja meg.

A jelen Tájékoztatóban ismertetett kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésével történő tájékoztatás kérés és nyújtás során adatkezelőnek minősülhetnek az alábbi vállalkozások: Origo Properties Ingatlanfejlesztő Kft. (székhelye: 1151 Budapest, Felsőkert u. 9., cégjegyzékszáma: 01-09-913566), Origo Investment Ingatlanforgalmazó- és Hasznosító Kft. (székhelye: 1151 Budapest, Felsőkert u. 9., cégjegyzékszáma: 01-09-733821), Origo Rentals Kft. (székhelye: 3358 Erdőtelek, hrsz: 685., cégjegyzékszáma: 10-09-028970), Origo Catering Kft. (székhelye: 1151 Budapest, Felsőkert u. 9., cégjegyzékszáma: 01-09-190969), Origo Film Budapest Kft. (székhelye: 1151 Budapest, Felsőkert utca 9., cégjegyzékszáma: 01-09-734494), O.F. Omega Kft. (székhelye: 2724 Újlengyel, Határ út 12., cégjegyzékszáma: 13-09-169589), O.F. Delta Kft. (székhelye: 3358 Erdőtelek, 685. hrsz. ép., cégjegyzékszáma: 10-09-028970), RFD Filmgyártó Kft. (székhelye: 2724 Újlengyel, Határ út 12., cégjegyzékszáma: 13-09-169897 ). A felsorolt vállalkozások megnevezése a Tájékoztatóban együttesen: Origo vállalkozáscsoport.

 

A Társaság, mint adatkezelő a kapcsolatfelvételi űrlapon történő tájékoztatáskérés jellegénél fogva dönti el, hogy a fenti vállalkozások közül – azok tevékenységi köre alapján – mely vállalkozással vagy vállalkozásokkal osztja meg az érintett által megadott személyes adatokat és közösen határoznak arról, hogy a tájékoztatást melyik vállalkozás adja meg az érintettnek és tárolja az adatokat.   Ezek az adatkezelések a GDPR által meghatározott közös adatkezelésnek minősülnek, mivel az érintett által az adott szolgáltatással kapcsolatosan általa megadott személyes adatait a Társaság másik adatkezelő részére továbbíthatja, aki azt a tájékoztatás megadása céljából és a későbbi esetleges szolgáltatás biztosítás érdekében kezeli. A közös adatkezeléssel kapcsolatos feladat- és felelősségi köröket az adatkezelők között létrejött megállapodás határozza meg, melynek alapján az adatkezeléssel kapcsolatos felelősség az adatkezelők között az alábbiak szerint oszlik meg: mindegyik adatkezelő felel az általa végzett adatkezelésért, így különösen azért, hogy az általa gyűjtött személyes adatok jogszerűen kerülnek a másik adatkezelő részére rendelkezésre bocsátásra. Ettől függetlenül az érintett mindegyik adatkezelő vonatkozásában gyakorolhatja a GDPR szerinti jogait.

Az Origo vállalkozáscsoport minden vállalkozása kijelenti, hogy a jelen Tájékoztató hatálya alá tartozó kérdésekben az általa végzett adatkezelési tevékenységre a Tájékoztatóban foglaltakat alkalmazza és magára nézve kötelezőnek fogadja el.

ALAPFOGALMAK

Személyes adat vagy adat: bármilyen adat vagy információ, amely alapján egy természetes személy Felhasználó – közvetett vagy közvetlen módon – azonosíthatóvá válik.

A „személyes adatok” olyan információkat vagy információrészeket jelentenek, amelyek alkalmasak az Ön közvetlen (pl. az Ön neve) vagy közvetett azonosítására (pl. álnevesítéssel, mint az egyedi azonosítószám). Ez azt jelenti, hogy a személyes adatok közé tartozik például az e-mail-cím/lakcím/mobiltelefonszám, felhasználónevek, profilképek, személyes preferenciák és vásárlási szokások, felhasználó által előállított tartalmak, pénzügyi információk és külső adottságok. Magában foglalhat továbbá egyedi numerikus azonosítókat is, mint a számítógépe IP-címe vagy a mobileszköze MAC-címe, valamint a sütik.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése.

Adatkezelő: aki az adatkezelés céljait és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt – meghatározza.

A jelen Tájékoztatóban hivatkozott szolgáltatások esetében adatkezelőnek minősül a Társaság, amely Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság.

Adatkezelő a honlap üzemeltetője.

Adatfeldolgozó: az a szolgáltató, aki az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

 

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Honlap: az adatkezelő által üzemeltetett www.origofilmgroup.com, origodigitalfilm.hu, origocatering.hu, origorendezveny.hu oldalak, és aloldalaik.

Szolgáltatás(ok): az adatkezelő által üzemeltetett, valamint az adatkezelő által biztosított, a honlapokon elérhető szolgáltatások.

Felhasználó: az a természetes személy, aki a honlapot felkeresi és a szolgáltatások igénybevételével személyes adatát az adatkezelőnek megadja.

Külső szolgáltató: az adatkezelő által a honlapok üzemeltetéséhez vagy azon keresztül elérhető szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan – akár közvetlenül, akár közvetetten – igénybe vett harmadik fél szolgáltató partnerek, amelyek számára a szolgáltatásaik biztosítása érdekében személyes adatok továbbításra kerülnek vagy kerülhetnek, illetve akik az adatkezelő részére személyes adatokat továbbíthatnak. Külső szolgáltatónak minősülnek továbbá azon szolgáltatók is, amelyek nem állnak sem az adatkezelővel együttműködésben, azonban az által, hogy hozzáférnek a szolgáltatás honlapjához, a felhasználókról adatokat gyűjtenek, amelyek akár önállóan, akár más adatokkal összekapcsolva alkalmasak lehetnek a felhasználó azonosítására.

Tájékoztató: az adatkezelő jelen adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatója.

 

 

MILYEN ADATOKAT GYŰJTÜNK ÖNTŐL, ÉS HOGYAN HASZNÁLJUK FEL?

Ahhoz, hogy megfelelő szolgáltatást tudjunk nyújtani Önnek, ismernünk kell Önt. Ezért számos módon oszthat meg velünk személyes adatokat, amelyek mi összegyűjtünk és őrizzük.

Adatokat webhelyeinken, űrlapjainkon, alkalmazásainkon, eszközeinken, közösségi médián vagy egyéb módon keresztül gyűjthetünk vagy kaphatunk Öntől. Néha ezt közvetlenül adja meg nekünk (pl. amikor kapcsolatba lép velünk az e-mail űrlapon), néha mi gyűjtjük őket össze (például sütiket használva, hogy megértsük, hogyan használja weboldalainkat, alkalmazásainkat), időnként pedig külső féltől kaphatjuk meg azokat.

Személyes adatait a jóhiszeműség és a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen Tájékoztatóban rendelkezéseinek megfelelően kezeljük, a szolgáltatások igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges mértékben és kizárólag célhoz kötötten használjuk fel.

 

Önnek ugyanakkor szavatolnia kell azért, hogy a szolgáltatások igénybevétele során általa más természetes személyekről megadott vagy hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez az érintett természetes személy hozzájárulását jogszerűen beszerezte. Az Ön által megadott adatokért és feltöltött, megosztott felhasználói tartalomért minden felelősség Önt, mint felhasználót terheli. Adatainak megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről, illetve az általa megadott adatok felhasználásával kizárólag Ön vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen és/vagy adatokkal történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet és az adatokat megadta. Az adatkezelő a megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, azok valódiságáért kizárólag az azt megadó személy felel.

Amikor adatokat gyűjtünk, a kötelező mezőket csillagokkal jelöljük. Ezekre az adatokra szükség van azért, hogy az Ön által kért tájékoztatást, ajánlatot megadjuk Önnek, hogy egy esetleges jövőbeli szolgáltatását igénybevétele (szerződéskötés) céljából. Ha nem adja meg a csillaggal jelölt adatokat, akkor ez befolyásolhatja képességünket a kért tájékoztatás megadására.

További részleteket az alábbi táblázatban találhat.

Az adatok felhasználásának céljától függően az adatok feldolgozásának jogalapja lehet:

 • az Ön hozzájárulása vagy szerződés teljesítése (honlapjainkon található kapcsolatfelvételi űrlapon történő tudakozódás esetén, annak tartalmától függően);
 • a mi jogos érdekünk (hogy biztosítsuk az Ön által használt eszközök – webhelyeink/alkalmazásaink/eszközeink – védelmét és biztonságát, valamint megfelelő működését és folyamatos fejlesztését;
 • egyéb ok, például jogszabályi kötelezettség teljesítése.

Abban az esetben, amikor az adatkezelésre az Ön hozzájárulása alapján kerül sor, az mindenkor az Ön önkéntes, előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján történik, amely nyilatkozat tartalmazza a kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során általuk közölt személyes adatai felhasználásra kerüljenek. Ön, mint felhasználó a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Önnek ugyanakkor szavatolnia kell azért, hogy a szolgáltatások igénybevétele során általa más természetes személyekről megadott vagy hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez az érintett természetes személy hozzájárulását jogszerűen beszerezte. Az Ön által megadott adatokért és feltöltött, megosztott felhasználói tartalomért minden felelősség Önt, mint felhasználót terheli.

Bármely felhasználó az e-mail címének, valamint a megadott adatainak megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről, illetve az általa megadott adatok felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen és/vagy adatokkal történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet és az adatokat megadta.

A tartalomszolgáltatás keretében, illetve ahhoz kapcsolódóan történő adatkezelés jogalapja lehet az Ön önkéntes hozzájárulásán kívül a szerződés teljesítése, ugyanis a személyes adatok kezelhetők, ha a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépés teljesítéséhez szükséges (ajánlat adása). A szerződés létrejötte előtt ezen a jogalapon kezelhetőek tehát a személyes adatok szolgáltatásra vonatkozó ajánlatkérés esetén.

Szintén az adatkezelés jogalapja lehet az adatkezelő lényeges jogos érdeke, valamint a tájékoztatáshoz és a véleménynyilvánításhoz való alapvető jogok biztosítása, a jogszabályok által meghatározott keretek között. Azokban az esetekben, amikor az adatkezelés jogalapja az adatkezelő lényeges jogos érdeke, az adatkezelő a GDPR vonatkozó rendelkezéseivel összhangban elvégezte és a jövőben is elvégezheti az érdekmérlegelési tesztet, amely alátámasztja, hogy az ő adatkezeléshez kapcsolódó jogos érdeke erősebb az Ön adatkezeléssel összefüggő jogainál és szabadságainál.

Az adatkezelő az Ön által a honlapra történő belépéskor az IP címét a szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, jogos érdekére tekintettel és a szolgáltatás jogszerű biztosítása okán (pl. jogellenes felhasználás, ill. jogellenes tartalmak kiszűrése érdekében), az Ön külön hozzájárulása nélkül is rögzíti.

Az általunk kezelt személyes adatokat a megjelölt céloktól eltérő célokra nem használjuk fel, a jelen Tájékoztatóban meghatározott adatfeldolgozókon, valamint egyes – a jelen Tájékoztatóban hivatkozott – esetekben külső szolgáltatókon kívül harmadik félnek át nem adjuk.

E szabály alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett felhasználó beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ez által nem minősül adatkezelésnek, sem adattovábbításnak.

Az adatkezelő bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az adatkezelő érdekeinek sérelme, a szolgáltatások biztosításának veszélyeztetése stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszik az érintett felhasználó elérhető személyes adatait.

Az adatkezelő az általa kezelt személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról, illetve törléséről az érintett felhasználót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban a személyes adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az adatkezelésről, a kezelt adatok köréről, az adatkezelés céljáról és jogalapjáról további részleteket az alábbiakban találhat.

 

Az adatkezelés típusa, forrása

 

A kezelt személyes adatok

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje

Cookie-k (sütik) kezelése

online böngészés során

 

A sütik* vagy hasonló technológiák által a weboldalakon/

alkalmazásokban és/vagy harmadik fél webhelyén/

alkalmazásaiban való böngészés részeként gyűjtött információk.

 

Az adott weboldalon/

alkalmazáson keresztül elhelyezett konkrét sütik:

böngészési szokásokat követő cookie-ek

 

 

 * A sütik az internetes böngészés során az eszközén (számítógépen, táblagépen vagy mobilon) tárolt kis méretű szöveges fájlok.

Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok

 

A velünk folytatott interakciótól függően ezek az adatok a következők lehetnek:

 

A honlapoknak/ alkalmazásoknak az Ön általi használatával kapcsolatos adatok:

–    Honnan látogatja honlapunkat;

–    Bejelentkezési adatok;

–    Az Ön által megtekintett oldalak;

–    Az Ön által megtekintett videók;

–    A hirdetések, amelyekre rákattintott vagy koppintott;

–    Az Ön tartózkodási helye;

–    Az Ön látogatásának időtartama

 

Műszaki információk:

–    IP-cím;

–    böngészőinformációk;

–    eszközinformációk.

 

Az egyes látogatók egyedi azonosítója és az ilyen azonosító lejárati dátuma.

Ahol releváns, a sütiket olyan más személyes adatokkal együtt használjuk, amelyeket már megosztott velünk, a következő célokra:

 

Honlapok/alkalmazások megfelelő működésének biztosítása:

–   a tartalom megfelelő megjelenítése;

–   a felhasználói felület személyre szabása, például a nyelv esetében;

–   a készülékéhez kapcsolódó paraméterek, beleértve a képernyő felbontását stb.;

–   honlapjaink/alkalmazásaink fejlesztése, például új ötletek tesztelésével.

 

A honlap/alkalmazás védelmének biztosítása, valamint az Ön védelme csalással vagy a webhelyeinkkel/szolgáltatásainkkal való visszaéléssel szemben, például hibaelhárítás végrehajtásával.

 

Statisztikák futtatásához:

–      A látogatók többszörös rögzítésének elkerülése érdekében;

–      A felhasználók hirdetési kampányainkra adott reakcióinak megismeréséhez;

–      Jobb ajánlatok kidolgozásához;

–      Annak megismeréséhez, hogy Ön milyen módon fedezte fel honlapjainkat/alkalmazásainkat.

 

Online viselkedés alapú hirdetések biztosításához:

–       Online hirdetések megjelenítése, az Ön számára érdekes termékekről, az Ön korábbi viselkedése alapján;

–       Hirdetések és tartalmak megjelenítése az Ön számára közösségi média platformokon.

 

Szolgáltatásaink személyre szabásához:

–       ajánlások, hirdetés vagy tartalom küldése Önnek a profilja és érdeklődési körei alapján;

–       honlapjaink/alkalmazásaink személyre szabott módon történő megjelenítése, például a bejelentkezés megjegyzése, a nyelv, a felhasználói felület testreszabására szolgáló sütik (azaz a készülékhez kapcsolódó paraméterek, beleértve a képernyőfelbontást, a betűtípus-preferenciát stb.).

 

Tartalmaink közösségi médiában való megosztásának lehetővé tételéhez (a honlap megjelenítésére szánt megosztás gombok).

Jogos érdek,

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont

annak biztosítása érdekében, hogy olyan honlapokat/alkalmazásokat, hirdetéseket és kommunikációt biztosítsunk, amelyek megfelelően működnek és folyamatosan fejlődnek, olyan sütik esetében, amelyek (i) létfontosságúak a honlapjaink/alkalmazásaink működéséhez, (ii) a honlapjaink/alkalmazásaink biztonságáról és védelméről gondoskodnak.

 

Az érintett hozzájárulása,

az összes többi süti esetében

a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja és az Infotv. 5. § (1) bekezdése.

 

A vonatkozó látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszak

Tudakozódás során megadott adatok kezelése (kapcsolatfelvételi űrlapon a honlapon keresztül)

A velünk folytatott interakciótól függően

– Vezetéknév és keresztnév,

–  e-mail cím

– Telefonszám

– E-mail-cím

– Egyéb információk, amelyeket saját magáról a kérdésével kapcsolatban megosztott velünk (amely tartalmazhat akár különleges adatokat is).

 

Kérdései megválaszolásához,

szolgáltatásaink javításához, szükség esetén a megfelelő szolgáltatásokkal való összekapcsolásához

Az érintett hozzájárulása,

a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja és az Infotv. 5. § (1) bekezdése vagy:

 a szerződés teljesítése, konkrét szolgáltatásra vonatkozó ajánlatkérés esetén, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja

A megkeresésben hivatkozott ügy lezárását követő 90. napon töröljük az adatokat, kivéve, ha egyedi esetben az adatkezelő jogos érdeke a személyes adat további kezelését indokolja, az adatkezelő e jogos érdekének fennállásáig.

 

Tájékoztatjuk, hogy bizonyos cookie-k azért szükségesek, hogy a felhasználók böngészhessék oldalainkat és az oldalon nyújtott szolgáltatásokat igénybe tudják venni és e sütik alkalmazása nélkül nem tudjuk garantálni Önnek a honlap megfelelő használatát, e sütik kezelése nélkül a honlap adott funkciója nem elérhető, ezeket a süti(ke)t jogos érdek alapján kezeljük. Abban az esetben, amikor a cookie-k használatával járó adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, ennek hiányában ezeket a sütiket nem használjuk. Ebben az esetben az adott funkciókat nem vagy nem megfelelően tudja elérni a honlapunkon.

 

A kapcsolatfelvételi űrlap használata során a személyes adatok kezelésének jogalapja az Ön hozzájárulása. Ennek hiányában az Ön személyes adatait nem kezeljük és ennek következtében az Ön által kért információkat vagy ajánlatot nem fogjuk tudni megadni az Ön részére.

 

Az adatkezelő tevékenységéhez az alábbi adatfeldolgozók közreműködését és szolgáltatásait veszi igénybe:

 

Cég neve

 

Székhelye,

elérhetősége

A vállalkozás által végzett tevékenység:

Továbbított adatok köre

Az adattovábbítás célja

Rendszerinformatika Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.

1134 Budapest, Váci út 19. IV. em.

 

tárhely-szolgáltatás,

a honlap elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.

az érintett által megadott valamennyi személyes adat

A tárhely-szolgáltató adatkezelési tevékenysége

Habilitas Kft.

1136 Budapest, Hegedűs Gyula u. 40.

honlapkezelés

az érintett által megadott valamennyi személyes adat

a honlapokhoz kapcsolódóan elsődlegesen informatikai és a honlap jobb használhatósága érdekében a honlap kialakítása, tartalmának feltöltése

 

Google Adwords konverziókövetés használata

 

Az adatkezelő a „Google AdWords” nevű online reklámprogramot használja, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Ha a felhasználó a honlapra Google-hirdetés által ér el, akkor egy, a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezáltal a cookie által a felhasználó nem azonosítható. Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.

 

Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.

 

További információ, valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el:  www.google.de/policies/privacy/

 

 

A Google Analytics alkalmazása

 

Honlapunk a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik a felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését. A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen. A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

KI FÉRHET HOZZÁ A SZEMÉLYES ADATAIHOZ?

Jelen Tájékoztatóban meghatározott adatkezelők és adatfeldolgozók részére történő adattovábbítás az Ön külön hozzájárulása nélkül végezhető. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag hatósági határozat alapján, vagy az Ön előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

Személyes adatait megoszthatjuk az ORIGO vállalkozáscsoporton belül a munkaköre vagy feladatköre alapján erre feljogosított személyekkel vagy vállalkozásokkal annak érdekében, hogy teljesítsük jogi kötelezettségeinket, továbbfejlesszük szolgáltatásainkat, azt követően, hogy beszereztük az Ön hozzájárulását ehhez.

A gyűjtés alapjául szolgáló céloktól függően, és kizárólag a szükséges mérték elvét követve a cégcsoport tagjai hozzáférhetnek az Ön személyes adataihoz, ahol lehetséges, álnevesített módon (nem tesz lehetővé közvetlen azonosítást), és ott, ahol erre a kért szolgáltatás nyújtásához szükség van.

 

A vállalkozáscsoport tagjai, akik részére a hozzáférést engedélyezzük: a Belső Szabályzat szerint.

Az adatkezelő tevékenysége ellátásához a jelen Tájékoztatóban fentebb nevesített adatfeldolgozókat veszik igénybe. Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az adatkezelővel kötött szerződés és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni, az adatkezelő ellenőrzi az adatfeldolgozók munkáját.

 

Az adatfeldolgozók 2018. május 25. napját követően a részükre az adatkezelő által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, illetve dolgozzák fel, és erről nyilatkozatot tesznek az adatkezelő részére.

Az adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybevételére csak az adatkezelő hozzájárulásával jogosultak.

Az Ön személyes adatait feldolgozhatják megbízható külső szolgáltatók is.

Üzleti műveleteink széles körének a nevünkben történő végrehajtásához megbízható külső felekre hagyatkozunk.

 

A külső szolgáltatók rendszereiben kezelt személyes adatok tekintetében a külső szolgáltatók saját adatvédelmi tájékoztatójában foglaltak az irányadók. Az adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a külső szolgáltató a részére továbbított személyes adatokat a jogszabályoknak megfelelőn kezelje, és azokat kizárólag a felhasználó által meghatározott vagy a jelen Tájékoztatóban alább rögzített célra használja fel. A külső szolgáltatók 2018. május 25. napját követően a részükre az adatkezelők által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, illetve dolgozzák fel és erről nyilatkozatot tesznek az adatkezelő részére.

 

Külső szolgáltatóink:

Webanalitikai és hirdetéskiszolgáló külső szolgáltatók

 

A szolgáltatások oldalaihoz kapcsolódóan az adatkezelő webanalitikai és hirdetéskiszolgáló külső szolgáltatókkal működnek együtt. E külső szolgáltatók hozzáférhetnek a felhasználó IP címéhez, ezen felül pedig sok esetben cookie-k, esetenként web beacon (az IP cím, a látogatott honlap rögzítésére szolgáló, a honlapokon, esetenként e-mailekben vagy mobil applikációkban alkalmazott webes jelölő), clicktag (egy adott hirdetésre történt kattintást azonosító jelölő mérőkód) vagy egyéb kattintásmérők használatával biztosítják a szolgáltatások személyre szabását vagy elemzését, statisztikák készítését.

 

Az e külső szolgáltatók által elhelyezett cookie-k bármikor törölhetők a felhasználó készülékéről, a böngésző(k) megfelelő beállításainak kiválasztásával pedig általában visszautasítható a cookie-k használata. A külső szolgáltatók által elhelyezett cookie beazonosítása az adott cookie-hoz kapcsolódó domain alapján történhet. A web beacon, a clicktag és az egyéb kattintásmérők visszautasítására nincs lehetőség. E külső szolgáltatók a részükre továbbított személyes adatokat saját adatvédelmi tájékoztatóik szerint kezelik.

 

Az adatkezelővel együttműködő webanalitikai és hirdetéskiszolgáló külső szolgáltatók: Vimeo INC., Facebook Inc., Gemius Hungary Kft., Google LLC.,

 

Testreszabott üzenetküldést biztosító külső szolgáltatók

 

Az adatkezelő együttműködik olyan külső szolgáltatóval, amely lehetővé teszi, hogy a felhasználó a szolgáltatások keretében általa igénybe vett egyes szolgáltatásokat más, ugyanezen felhasználó által használt csatornákon (pl. Facebook, Messenger, Viber stb.) is igénybe vehesse. A külső szolgáltató cookie-k, kérdőívek használatával, illetve a felhasználónak a külső szolgáltató honlapján vagy felületein történt regisztrációjával a Felhasználóról további adatokat gyűjthet, amelyek vagy önállóan vagy más adatokkal összekapcsolva alkalmasak lehetnek a felhasználó azonosítására. E külső szolgáltatók a részükre továbbított személyes adatokat saját adatvédelmi tájékoztatóik szerint kezelik.

 

Az adatkezelővel együttműködő ilyen külső szolgáltató: MailChimp.

 

Egyéb külső szolgáltatók

 

Vannak olyan külső szolgáltatók, amelyekkel az adatkezelő nem áll szerződéses jogviszonyban vagy az adott adatkezelés tekintetében szándékosan nem működik együtt, azonban ettől függetlenül is a honlaphoz / szolgáltatásokhoz hozzáférnek, és ezáltal a felhasználókról vagy a honlapokon folytatott felhasználói aktivitásokról adatokat gyűjtenek, amelyekből esetenként – önállóan vagy más, e külső szolgáltató által gyűjtött adatokkal összekapcsolva – alkalmasak lehetnek a felhasználó azonosítására. Ilyen külső szolgáltatók lehetnek különösen, de nem kizárólagosan: Facebook Ireland LTD., Google LLC, Instagram LLC., Infogram Software Inc, Pinterest Europe Ltd., Twitter International Company, Viber Media LLC, YouTube LLC. E külső szolgáltatók a részükre továbbított személyes adatokat saját adatvédelmi irányelveik szerint kezelik.

 

A személyes adatait elérhetővé tehetjük partnereink számára:

 

 • Abban az esetben, ha a szolgáltatást, amellyel kapcsolatban megkeresett minket, a Társaság és partnere együttműködésben végzi. Ilyen esetben a Társaság és a partner is feldolgozza az Ön személyes adatait saját céljaira, és adatainak feldolgozása a következő módon történik:
  • A Társaság, jelen Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően;
  • A partner szintén adatkezelőként, a saját feltételeinek megfelelően, a saját adatvédelmi irányelveiben szabályozott módon.
 • Saját felületeinken közösségi hálózatokról származó tartalmat tehetünk közzé. Abban az esetben, ha a honlapjainkon/alkalmazásainkban közösségi hálózatokról származó tartalmat tekint meg, az adott közösségi hálózatról származó süti kerülhet tárolásra az Ön eszközén. További információkért kérjük, olvassa el ezeknek a közösségi hálózatoknak a sütikre vonatkozó irányelveit.

 

Az adatkezelők az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint a felhasználó tájékoztatásának biztosítása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet.

MENNYI IDEIG TÁROLJUKAZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT?

Személyes adatait csak addig őrizzük meg, ameddig szükségünk van rá arra a célra, amelyre személyes adatait tároljuk, hogy teljesítsük az Ön igényeit, vagy megfeleljünk a jogi kötelezettségeinknek.

Az automatikusan rögzített IP címeket a rögzítésüket követően legfeljebb 7 napig tároljuk.

 

A Felhasználó által küldött e-mailek esetén a megkeresett adatkezelő az e-mail címet a megkeresésben hivatkozott ügy lezárását követő 90. napon törli, kivéve, ha egyedi esetben az adatkezelő jogos érdeke a személyes adat további kezelését indokolja, az adatkezelő e jogos érdekének fennállásáig.

 

A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő, adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. Az adatkezelő biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb személyes adatokkal – a jogszabály által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók.

Annak érdekében, hogy megfeleljünk egyes jogi vagy hatósági kötelezettségeinknek, valamint hogy lehetővé tegyük társaságunk számára a jogaink kezelését (például bírósági követeléseink érvényesítésére), illetve statisztikai vagy történeti célokra, egyes személyes adatok további megőrzésére kerülhet sor. Ha már nincs szükségünk az Ön személyes adatainak használatára, azokat eltávolítjuk a rendszereinkből és nyilvántartásainkból, vagy olyan mértékben anonimizáljuk, hogy az Ön személyazonossága azokból már nem határozható meg.

ADATBIZTONSÁG 

Az adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. E kötelezettség teljesítésére az adatkezelő minden olyan harmadik felet felhív, akik részére személyes adatokat ad át.

Mindent megteszünk a személyes adatai védelme érdekében, és miután megkaptuk személyes adatait, szigorú eljárások és biztonsági intézkedések segítségével igyekszünk megakadályozni az illetéktelen hozzáférést. Mivel az interneten keresztüli információtovábbítás nem teljesen biztonságos, nem garantálhatjuk weboldalunkon keresztül továbbított adatai biztonságát. Mint ilyen, az átvitel az Ön saját felelősségére történik.

 

Adatvédelmi incidens előfordulása esetén az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti a GDPR 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

 

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről. Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

 • az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
 • az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
 • a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

 

Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.

 

 

HIVATKOZÁSOK KÜLSŐ HONLAPOKRA ÉS BEJELENTKEZÉS KÖZÖSSÉGI HÁLÓZATOKON KERESZTÜL

Honlapjaink és alkalmazásaink tartalmazhatnak partnerhálózataink, hirdetőink és leányvállalataink webhelyeire mutató vagy onnan induló hivatkozásokat. Az említett weboldalak bármelyikére mutató hivatkozás követése esetén felhívjuk figyelmét, hogy ezek saját adatvédelmi irányelvekkel rendelkeznek, és nem vagyunk felelősek ezekért az irányelvekért. Kérjük, ellenőrizze ezeket az irányelveket, mielőtt bármilyen személyes adatot oszt meg ezekkel a weboldalakkal.

A KÖZÖSSÉGI MÉDIA ÉS A FELHASZNÁLÓK ÁLTAL LÉTREHOZOTT TARTALOM

Ne felejtse el, hogy a közösségi média platformjaink bármelyikén közzétett tartalom látható a nyilvánosság számára, ezért legyen óvatos bizonyos személyes adatok, például pénzügyi információk vagy címadatok megadásával kapcsolatban. Nem vállalunk felelősséget más személyek semmilyen egyéb tettéért, ha személyi adatait egy közösségi média platformunkon teszi közzé, és egyúttal javasoljuk, hogy ne osszon meg ilyen információkat.

 

AZ ÖN JOGAI ÉS VÁLASZTÁSI LEHETŐSÉGEI

Tiszteletben tartjuk az adatai védelméhez fűződő jogát, fontos, hogy ellenőrzést gyakorolhasson személyes adatai felett.

Önt a következő jogok illetik meg:

Jogai

Lényeges tartalma

A tájékoztatás joga

Önnek joga van ahhoz, hogy világos, átlátható és könnyen érthető információkat szerezzen személyes adatainak felhasználási módjáról és jogairól, melyeket a jelen Tájékoztatóban ismertetünk.

A hozzáférés joga

Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a Rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

 

A nyilvánvalóan megalapozatlan, túlzott vagy ismétlődő kérelmekre nem válaszolunk.

A helyesbítés joga

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

A törléshez/ elfeledtetéshez való jog

Bizonyos esetekben jogosult a személyes adatainak törléséhez. Ez nem abszolút jog, mivel vannak olyan esetek (például a jogi kötelezettség teljesítése), amikor jogosultak vagyunk a személyes adatok megőrzésére.

A törléshez való jogánál fogva Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén. Az elfeledtetéshez való joga alapján ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A hozzájárulás alapú adatfeldolgozáshoz adott hozzájárulás tetszőleges időpontban történő visszavonásának joga

Ha az adatainak feldolgozása hozzájáruláson alapul, visszavonhatja hozzájárulását azok feldolgozásához. A hozzájárulás visszavonása nem érintheti a hozzájárulás alapján a visszavonás előtt végzett adatfeldolgozás jogszerűségét.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

A jogos érdekeken alapuló feldolgozással szembeni kifogás joga

Ha az adatainak feldolgozása jogos érdeken alapul, bármikor visszavonhatja hozzájárulását azok feldolgozásához. Fentebb megtalálhatja, hogy a feldolgozás jogos érdeken alapul-e.

A felügyeleti hatósághoz történő panaszbenyújtás joga

Önnek jogában áll felvenni a kapcsolatot az adatvédelmi hatósággal és bírósághoz is fordulhat annak érdekében, hogy panasszal élhessen a Társaság adatvédelmi gyakorlatával szemben.

 

Kérjük, lépjen kapcsolatba velünk az alábbi elérhetőségeken, mielőtt panaszt nyújtana be az illetékes adatvédelmi hatóságnál.

Az adatok hordozhatóságára vonatkozó jog

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

A korlátozás joga

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

–         Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

–         az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

–         az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

–         Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e Ön jogos indokaival szemben.

A sütik kikapcsolásának joga

Ön jogosult a sütik kikapcsolására. Az internetböngészők általában alapértelmezés szerint a sütik elfogadására vannak beállítva, de a böngésző beállításainak módosításával egyszerűen módosíthatja ezt.

Számos süti a honlapok/alkalmazások használhatóságának vagy funkcionalitásának javítására szolgál; a sütik letiltása ezért megakadályozhatja a honlapok /alkalmazások bizonyos részeinek elérését.

Ha korlátozni szeretné a beállított összes sütit (amelyek meggátolhatják a honlap bizonyos részeinek használatát), akkor ezt a böngésző beállításai között teheti meg. Ennek módjáról a böngészőben található Súgó funkció adhat tájékoztatást. További információkért kérjük, tekintse meg az alábbi hivatkozáson található információkat: http://www.aboutcookies.org/;

Tiltakozás joga

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé (ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is). Ebben az esetben a személyes adatokat nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha bizonyítani tudjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Kérelmét a lenti „Kapcsolat” alatti elérhetőségeinken nyújthatja be.

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről. A határidő kivételesen két hónappal meghosszabbítható, melyről az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Tájékoztatjuk, hogy az Ön halála esetén (a halotti anyakönyvi kivonat bemutatásával, vagy másolatának megküldésével) bármely, Ptk. szerinti közeli hozzátartozóját (személyazonosságának és az érintettel való kapcsolatának igazolása mellett) az Ön halálát követő öt éven belül megilleti az Önre vonatkozó személyes adatok tekintetében a helyesbítéshez, tiltakozáshoz, a törléséhez és a korlátozásához való jog (amennyiben ezek egyéb jogi feltételei fennállnak).

KAPCSOLAT ÉS TÁJÉKOZTATÁS A JOGORVOSLATRÓL

Ha bármilyen kérdése vagy aggálya merülne fel a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban, vagy fenti jogai valamelyikét gyakorolni kívánja, kérjük, vegye fel a kapcsolatot velünk a következő elérhetőségeken:

Az adatkezelő neve: ORIGO Film Group Filmgyártó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Az adatkezelő székhelye: 1151 Budapest, Felsőkert u. 9.

Weblap: https://www.origofilmgroup.com

Az adatkezelő elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: studio@origofilmgroup.com

Az adatkezelő telefonszáma: +36 (1) 327-05-90

 

Adatvédelmi tisztviselőnk: Tóth Mihály (Marketainment Bt.)

Elérhetőségei:

Cím: Marketainment Bt., 1136 Budapest, Hegedűs Gyula u. 40.

Telefonszáma: +36 30 489 1212

Elektronikus levelezési címe: mihaly.toth@origofilmgroup.com

 

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Bírósági út: az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. A felhasználó következő látogatással elfogadja a Tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseit.

 

Verzió2

Budapest, 2019. február 1.